Shri Bajrang Baan

!!Doha!!

NishchayaPremaPratitiTe, BinayaKaraiSanamana?
TehiKeKarajaSakalaShubha, Siddha Karai Hanuman?

!!Chalisa!!

Nishchayapremapratitite
Binayakaresanaman
Tehikekarajasakalashubha
Siddha karai hanuman
Siyavararamachandrapadajayasharanam
Jaya hanumantasantahitakari
Sunilijaiprabhuvinayahamari
Jana kekajabilambanakijai
Aturadaurimahasukhadijai
Jaisekudisindhumahipara
Surasabadanapaithivistara
Age jayalankiniroka
Marehulataga-i suraloka
Jaya vibhishanakosukhadinha
Sitanirakhiparamapadalinha